Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, przed którym zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 3378/15, pozostaje rozpoznanie odwołania złożonego przez Seewax Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Ogrodnicza 9, 05-070 Sulejówek, od decyzji administracyjnej znak: ZPŚ.6220.12.2013 z dnia 29 lipca 2015 r., wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Sulejówek- Zastępcę Burmistrza, którą odmówiono wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Adaptacji części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów sztucznych i gumy metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a (obecnie Ogrodniczej 9) w Sulejówku, na nieruchomości o nr ewid. 75/2 obr. 59...

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia Strony, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, przed którym zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 3378/15, pozostaje rozpoznanie odwołania złożonego przez Seewax Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Ogrodnicza 9, 05-070 Sulejówek, od decyzji administracyjnej znak: ZPŚ.6220.12.2013 z dnia 29 lipca 2015 r., wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Sulejówek- Zastępcę Burmistrza, którą odmówiono wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Adaptacji części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów sztucznych i gumy metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a (obecnie Ogrodniczej 9) w Sulejówku, na nieruchomości o nr ewid. 75/2 obr. 59, działając w oparciu o art. 136 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zleciło (w piśmie znak: SKO.4000-1000/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.) Burmistrzowi Miasta Sulejówek przeprowadzenie dowodu w trybie art. 75 § 1 w/w ustawy, to jest dowodu z opinii zespołu biegłych bądź instytutu naukowego w celu wypowiedzenia się w przedmiocie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

... zawiadamiam,że w dniu 18.11.2016 r. Burmistrz Miasta Sulejówek przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach uzupełniony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Adaptacja części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów sztucznych i gumy metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a (obecnie ul. Ogrodnicza 9) w Sulejówku, na nieruchomości o nr ewid. 75/2 obr. 59.

ZPŚ. 6220.12.2013 - Obwieszczenie

...zawiadamia się o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Inwestora –Spółki Seewax Sp. z o.o. Oddział Spółki ul. Ogrodnicza 5, 05-070 Sulejówek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Adaptacji części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i gumy, metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a w Sulejówku na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 75/2 obr. 59”

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Adaptacja części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i gumy, metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a w Sulejówku na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 75/2 obr. 59”.

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Adaptacja części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i gumy metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5 w Sulejówku, na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 75/2 obręb 59”.

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

... w związku z wystąpieniem do Inwestora o wyjaśnienia dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, po przeprowadzeniu analizy wniosków i uwag, które wpłynęły podczas procedury udziału społeczeństwa oraz zgromadzonych dokumentów w sprawie, dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i gumy, metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a w Sulejówku, na nieruchomości o nr ewid. 75/2 obr. 59”, przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 31 lipca 2015 r. Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

...zawiadamiam społeczeństwo, że w dniu 29.07.2015 r. została wydana decyzja znak: ZPŚ.6220.12.2013 odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i gumy, metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o. o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a w Sulejówku, na nieruchomości o nr ew. 75/2 obr. 59”...

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania z wniosku Seewax Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i gumy, metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o. o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a w Sulejówku, na nieruchomości o nr ewid. 75/2 obr. 59”, w/w Inwestor złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez tut. organ.

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie z wniosku Seewax Sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i gumy, metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o. o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a w Sulejówku, na nieruchomości o nr ewid. 75/2 obr. 59” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta zawiadamia, że w dniu 10.08.2015 r. wpłynęło odwołanie Seewax Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, od decyzji Burmistrza Miasta Sulejówek znak: ZPŚ.6220.12.2013 z dnia 29.07.2015 r., odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i gumy, metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a w Sulejówku, na nieruchomości o nr ewid. 75/2 obr. 59”.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4350
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-30 16:31

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2256327
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-23 09:51

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl