Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o XIX sesji - 2016

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zwołuję XIX sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 28 stycznia br. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

Ogłoszenie o XX sesji - 2016

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zwołuję XX sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 25 lutego br. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

Ogłoszenie o XXI sesji - 2016

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zwołuję XXI sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 31 marca br. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

Ogłoszenie o sesji XXII 2016

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zwołuję XXII sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 28 kwietnia br. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

Ogłoszenie o XXIII Sesji Rady Miasta Sulejówek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIII sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 19 maja br. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Miasta Sulejówek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIV sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 30 czerwca br. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

Ogłoszenie o XXV Sesji Rady Miasta Sulejówek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) na wniosek Burmistrza Miasta Sulejówek zwołuję XXV sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 15 lipca br. (piątek) o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55.

Ogłoszenie o XXVI sesji - 2016

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVI sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 1 września br. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

Ogłoszenie o XXVII sesji - 2016

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 29 września br. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

Ogłoszenie o XXVIII sesji - 2016

Sulejówek, 19 października 2016 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) zwołuję XXVIII sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 27 października br. (czwartek) o godz. 18.00 w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1. Zapytania Mieszkańców.
 2. Informacje RadnychPowiatowych.

CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, (druk RM nr 243).
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 415 i działki nr 227/7 w obrębie nr 16 z przeznaczeniem pod ulicę Świętochowskiego, (druk RM nr 244).
 3. Projekt uchwały w sprawie stanowiska odnośnie zakłócania spoczynku nocnego przez Generalnego Wykonawcę Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, (druk RM nr 245).
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2016-2023, (druk RM nr 246).
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016, (druk RM nr 247).

CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

 1. Przyjęcie protokołówz XXVII sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności burmistrza za okres między XXVII a XXVIII sesją Rady Miasta.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał za III kwartał 2016 r.,
 4. Informacja - analiza złożonych oświadczeń majątkowych,
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.
 7. Zamknięcie obradXXVIII sesji.

Zgodnie z § 9 pkt 3 Statutu Miasta Mieszkańcy Miasta mają prawo zadawania pytań w wyznaczonym punkcie porządku obrad. Chęć wystąpienia powinni zgłosić Przewodniczącemu przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.

Przewodniczący

Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-10-20
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2016-10-20 15:26

Załączniki

Ogłoszenie o XXIX sesji - 2016

Sulejówek, 16 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) zwołuję XXIX sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 24 listopada br. (czwartek) o godz. 18.00 w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1. Zapytania Mieszkańców.
 2. Informacje RadnychPowiatowych.

CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miasta Sulejówek, (druk RM nr 248).
 2. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Sulejówek w zakresie wycofania skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, (druk RM nr 265).
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sulejówku na 2017 rok, (druk RM nr 249).
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, (druk RM nr 250).
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek, (druk RM nr 251).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek, (druk RM nr 252).
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek, (druk RM nr 253).
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek, (druk RM nr 254).
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 151/1 w obrębie nr 26w Sulejówku z przeznaczeniem pod parking ogólnodostępny, (druk RM nr 255).
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, (druk RM nr 256).
 11. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, (druk RM nr 257).
 12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 16 i 17 w obrębie 54 w Sulejówku, (druk RM nr 258).
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych, (druk RM nr 259).
 14. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku na lata 2016 – 2019 z perspektywą po 2019 roku, (druk RM nr 260).
 15. Projekt uchwały w sprawie Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta  Sulejówek na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., (druk RM nr 261).
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2016-2023, (druk RM nr 262).
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016, (druk RM nr 263).
 18. Projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówka, (druk RM nr 264).
 19. Upoważnienia Przewodniczącego do podpisania pisma – wezwania do sprecyzowania podmiotu na którego zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań wniesiona została skarga.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

 1. Przyjęcie protokołówz XXVIII sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności burmistrza za okres między XXVIII a XXIX sesją Rady Miasta.
 3. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
 4. Informacja - analiza złożonych oświadczeń majątkowych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.
 7. Zamknięcie obradXXIX sesji.

Zgodnie z § 9 pkt 3 Statutu Miasta Mieszkańcy Miasta mają prawo zadawania pytań w wyznaczonym punkcie porządku obrad. Chęć wystąpienia powinni zgłosić Przewodniczącemu przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Sulejówek

 

 

Daniel Dąbrowski

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2016-11-17 15:06

Załączniki

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2016-11-17 15:06

Ogłoszenie o sesji XXXI 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579) zwołuję XXXI sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

Ogłoszenie o XXX sesji - 2016

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579) na wniosek Burmistrza Miasta Sulejówek zwołuję XXX sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 13 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5007
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-26 15:20

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2134300
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-17 14:43

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl