Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz.352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnionych w BIP i stronie internetowej Miasta:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP i na stronie internetowej Miasta Sulejówek nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, wykorzystujące te informacje w celu ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 • informowania o wytworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnionych na wniosek:

Urząd Miasta Sulejówek określa warunki udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Sposób korzystania z informacji mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Urząd Miasta Sulejówek zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 r. poz.666 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 r. Nr 128 poz.1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Zasady odpowiedzialności Urzędu Miasta Sulejówek:

 • Urząd Miasta Sulejówek nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 • Urząd Miasta Sulejówek nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych ,przysługujące tutejszemu Urzędowi.

Tryb wnioskowy:

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Miasta Sulejówek;
 • informacja została udostępniona w inny sposób niż powyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego. Rozpatrując taki wniosek podmiot zobowiązany składa ofertę zawierająca warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw.

Wniosek wniesiony w postaci papierowej lub elektronicznej musi zawierać w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko lub nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Wniosek można:

 • złożyć w Biurze Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55, pokój nr 1 na parterze;
 • przesłać na adres Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek
 • przesłać na adres email: urzad@umsulejowek.pl.

W przypadku nie spełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie jak wyżej, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w którym rozpatrzy wniosek, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Urząd Miasta Sulejówek, po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miasta o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wnioskowanej formy przekazania informacji. Łączna wysokość opłat nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Ograniczenia:

 • przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych ustaw;
 • prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego prawa;
 • prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
 • prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego, których wytworzenie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem lub powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie, albo do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie baz danych, prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane a także będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1604
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-01 14:10

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2248624
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-19 12:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl