Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PU.6721.1.2016.AB / PU.6721.2.2016.AB - OBWIESZCZENIE

PU.6721.1.2016.AB

PU.6721.2.2016.AB         

Sulejówek, dnia 5 luty 2018 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Żurawki cz. I

Żurawki cz. III

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta Sulejówek Nr XXVII/223/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurawki zmienionej uchwałą Nr XIII/96/2015 z dnia 3 września 2015 r. oraz uchwałą Nr L/424/2018 z dnia 1 lutego 2018 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Żurawki cz. I i Żurawki cz. III wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lutego do 6 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek, w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 111 w godzinach pracy urzędu.

Plany miejscowe obejmują obszar wyznaczony ulicami: Przejazd, Czynu Społecznego, Żeromskiego, Batorego, Kościuszki, Jana III Sobieskiego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Paderewskiego 29.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sulejówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta Sulejówek (w Biurze Obsługi Klienta) przy ul. Dworcowej 55 w Sulejówku (05-070) lub pocztą na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres urzad@umsulejowek.pl albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (adres skrytki ePUAP: /ums/skrytka lub /ums/SkrytkaESP). Uwaga powinna zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ww. uwadze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Reymonta 43 w Sulejówku, pok. 111 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Sulejówek.

Burmistrz Miasta Sulejówek

(-) Arkadiusz Śliwa

  • autor informacji: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
    data wytworzenia: 2018-02-05
  • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
    data publikacji: 2018-02-05 09:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17769
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-13 16:16

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2336671
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:02

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl