Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ŚGO.6140.1.1.2018.KH - ZAPYTANIE OFERTOWE

ŚGO.6140.1.1.2018.KH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:        Miasto Sulejówek

 

                             ul. Dworcowa 55

 

                             05-070 Sulejówek

 

zaprasza do złożenia ofert na opisany poniżej przedmiot zamówienia.

 

I.       PRZEDMIOT ZAMÓWEINIA:

 

„Świadczenie usług w zakresie: odławiania bezdomnych zwierząt (wraz z bezdomnymi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych) z terenu Miasta Sulejówek w 2018 roku oraz zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsc w schronisku w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek”.

 

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

 

III. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWENIA:

 

1.      Odławianie bezdomnych zwierząt (wraz z bezdomnymi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych) z terenu Miasta Sulejówek (15 szt.*).

 

2.      Zapewnienie bezdomnym zwierzętom, odłowionym z ternu Miasta Sulejówek, miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt, spełniającym warunki określone w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) (15 szt.*).

 

3.      Zapewnienie w razie potrzeby opieki lekarsko-weterynaryjnej w miejscu odłowienia bezdomnego zwierzęcia i w czasie jego transportu do schroniska.

 

* Podane ilości są ilościami szacunkowymi. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku ich zmian.

 

 

 

IV.  WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY:

 

1.      Wykonawca zapewnia całoroczną gotowość do świadczenia usług przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.

 

2.      Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewnia specjalistyczny pojazd wraz z wyposażeniem oraz udział kierowcy.

 

3.      Używane przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia.

 

4.      Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840).

 

5.      Posiadanie decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu podmiotowi numeru identyfikacyjnego w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt lub umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, posiadającym ww. decyzję.

 

V.     KRYTERIA WYBORU:

 

100% najniższa cena.

 

VI.  OFERTA:

 

1.      Oferta powinna zawierać:

 

a)      wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1),

 

b)      parafowany, przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wzór umowy (Załącznik nr 2),

 

c)      oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu specjalistycznych urządzeń i środków przeznaczonych do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą odławiane nie stwarzając zagrożenia dla ich życia i zdrowia (Załącznik nr 3),

 

d)      oświadczenie schroniska (Załącznik nr 4),

 

e)      kopię aktualnej decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu podmiotowi numeru identyfikacyjnego w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt lub kopię aktualnej umowy Wykonawcy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, obejmującą współpracę w 2018 r. w zakresie dostarczania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przekazywanym przez Wykonawcę – poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

 

f)       wydruk z CEIDG lub KRS przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot zamówienia,

 

g)      kopię aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt, wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej oraz nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla ww. działalności – poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

 

h)      kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wymaganego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) – poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

W przypadku braku takiego zezwolenia Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy wykonawca wystąpił do Burmistrza Miasta Sulejówek z wnioskiem o wydanie ww. zezwolenia. Termin złożenia kompletnego wniosku ustala się na 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia protokołu z wyboru oferty. Niezłożenie kompletnego wniosku we wskazanym wyżej terminie, uważane będzie za odmowę podpisania umowy.

 

2.      Termin, miejsce i sposób złożenia oferty: do 16.01.2018 r. do godz. 16.00 w formie pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, z dopiskiem:

 

„Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt
z terenu Miasta Sulejówek w 2018 r.”.

 

3.      Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail), NIP, REGON, zawierać czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta.

 

4.      W przypadku gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, odmówi podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Oferentem, którego oferta będzie następna w kolejności.

 

5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeprowadzenia procedury uzupełnienia treści oferty.

 

VII.          WARUNKI PŁATNOŚCI:

 

1.      Płatność za każde wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.

 

2.      Przed wystawieniem faktury Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

 

a)      kopii poleceń odłowienia zwierzęcia,

 

b)      protokół odłowienia zwierzęcia,

 

c)      potwierdzenie przekazania zwierzęcia do schroniska,

 

- wzory druków zgodnie z Zarządzeniem Nr BBM.0050.110.2014 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie procedury odławiania bezdomnych zwierząt oraz postępowania w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

 

d)      potwierdzenie wykonania zabiegów (sterylizacji, kastracji, czipowania, szczepień ochronnych, innych koniecznych do wykonania zabiegów weterynaryjnych) – książeczka.

 

3.      3. Wykonawca przekazuje do zamawiającego komplet dokumentów, o których mowa w ust. 2. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych dokonuje ich akceptacji albo zgłasza uwagi. Brak uwag oznacza akceptację.

 

4.      Zaakceptowane przez Zamawiającego dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

 

 

 

VIII.       OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:

 

Karolina Hendzel, tel. 22 76 06 255

 

 

 

IX.  ZAŁĄCZNIKI:

 

1.      Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

 

2.      Wzór umowy (Załącznik nr 2).

 

3.      Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu specjalistycznych urządzeń i środków przeznaczonych do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym urządzeń i środków przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane nie stwarzając zagrożenia dla ich życia i zdrowia (Załącznik nr 3).

 

4.      Oświadczenie schroniska (Załącznik nr 4).

 

 

 

 

 • autor informacji: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2018-01-11 15:48
 • zmodyfikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-11 15:49
 • autor informacji: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2018-01-11 15:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 107107
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-11 15:51

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2241827
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-17 15:57

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl