Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o sesji XL 2017 r.

Sulejówek, 13 czerwca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

PORZĄDEK OBRAD

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.     Zapytania Mieszkańców.

4.     Informacje Radnych  Powiatowych.

5.     Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadania przez Komisję Doraźną ds. zmiany Statutu  Miasta Sulejówek.

CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA

6.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. (druk RM nr 332).

7.       Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi, (druk RM nr 333).

8.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, (druk RM nr 334).

9.       Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Sulejówek na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, (druk RM nr 335).

10.    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, (druk RM nr 336).

11.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 39/4 w obrębie nr 48 położonej na terenie Miasta Sulejówek, (druk RM nr 337).

12.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 164 w obrębie nr 38  z przeznaczeniem pod ulicę Wiśniową, (druk RM nr 338).

13.    Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych  – część I (przedszkole miejskie), (druk RM nr 339).

14.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2017-2027, (druk RM nr 340).

15.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017, (druk RM nr  341).

16.    Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. uporządkowania nazewnictwa ulic, skwerów, miejsc publicznych oraz tablic informacyjnych w Sulejówku, (druk RM nr 342).

17.    Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek, (druk RM nr  343).

18.    Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta co do odstąpienia od rozwiązania spółki Sulejówek Inwestycje sp. z o.o., (druk RM nr  344).

19.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Sulejówek, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1E-usługi, Poddziałanie 2.1.2.E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, (druk RM nr  345).

CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

20.    Informacja nt. Przetargów i umów zawartych na wykonania inwestycji w mieście.

21.    Informacja o przygotowaniu do akcji letniej – wypoczynek dzieci i młodzieży.

22.    Sprawozdanie z działalności burmistrza za okres między XXXIX a XL sesją Rady Miasta.

23.    Przyjęcie protokołu  z XXXVII sesji.

24.    Interpelacje i zapytania Radnych.

25.    Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.

26.    Zamknięcie obrad  XL sesji.

 

Zgodnie z § 9 pkt 3 Statutu Miasta Mieszkańcy Miasta mają prawo zadawania pytań w wyznaczonym punkcie porządku obrad. Chęć wystąpienia powinni zgłosić Przewodniczącemu przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2017-06-14 15:11

Załączniki

 • autor informacji: Biuro Rady Miasta
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2017-06-14 15:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11597
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-13 14:10

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2134387
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-17 14:43

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl