Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PU.6720.1.2015 - O B W I E S Z C Z E N I E

PU.6720.1.2015

Sulejówek, dnia 11 lipca 2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sulejówek

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 zm.),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sulejówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 lipca 2017 r. do 8 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 111 w godzinach pracy urzędu.

Projekt przedmiotowego studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie dodatkowo opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Sulejówek www.sulejowek.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
8 września 2017 r. w budynku szkoły przy ul. Idzikowskiego 1a w Sulejówku o godzinie 1800.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszaru całego miasta, w granicach administracyjnych.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sulejówek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww.  studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Burmistrza Miasta Sulejówek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Reymonta 43, 05-070 Sulejówek, albo w formie elektronicznej, na adres urzad@umsulejowek.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Sulejówek.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

    Burmistrz Miasta Sulejówek

(-) Arkadiusz Śliwa

drukuj (PU.6720.1.2015 - O B W I E S Z C Z E N I E)

 • autor informacji: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2017-07-06 14:09

Załączniki

 • autor informacji: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2017-07-18
 • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
  data publikacji: 2017-07-18 13:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1901
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-15 10:59

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2377959
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-22 15:59

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl