Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP) działa w zakładzie pracy, w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55 poz. 234), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100 poz. 502 z późn. zm.) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Celem Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej jest udzielanie swoim członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg – w miarę posiadanych środków – na zasadach określonych w statucie i regulaminie.

 

Kasa zapomogowo-pożyczkowa to najszybsza i najskuteczniejsza forma samopomocy koleżeńskiej w miejscu pracy. Każdy pożyczkobiorca korzysta z pieniędzy stanowiących własność jego kolegów-członków tej samej kasy. Pożyczki są nieoprocentowane i spłacane w miesięcznych ratach.

 

Członkostwo w kasie jest dobrowolne, a za zobowiązania PKZP odpowiadają jej członkowie solidarnie do wysokości wkładów.
 

Organy PKZP i ich zadania

Walne zebranie członków - jest najwyższym organem PKZP. Stanowią go wszyscy członkowie kasy lub delegowani przez nich przedstawiciele (walne zebranie delegatów). Walne zebranie podejmuje decyzje w najważniejszych dla kasy sprawach.

 

Zarząd PKZP – organizator działalności kasy i reprezentant interesów kasy na zewnątrz. Prowadzi politykę w zakresie udzielania świadczeń, zarządza funduszami kasy, decyduje o lokowaniu wolnych środków kasy na rachunkach terminowych i lokatach bankowych, o przyjmowaniu członków i skreśleniu ich z listy, o udzielaniu pożyczek i terminach ich spłat oraz o wszystkich innych sprawach bieżących. Zarząd powinien składać się co najmniej z trzech członków, a na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona:

  • przewodniczącego, który organizuje kolegialną pracę całego zarządu, czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień Statutu PKZP, realizuje plan pracy zarządu,
  • sekretarza, który odpowiada za ewidencję członków i dokumentację PKZP, sporządza protokoły z zebrań, zajmuje się przygotowaniem projektów uchwał,
  • skarbnika, który zobowiązany jest czuwać nad prawidłowym sporządzaniem dokumentacji finansowej PKZP, zwłaszcza wniosków o przyznanie pożyczki, zwrot wkładów członkowskich. Skarbnik współpracuje z kasjerem i księgowym PKZP, przekazuje do działu rachunkowości zakładu pracy miesięczne listy potrąceń należności na rzecz PKZP (wpisowego, wkładów miesięcznych, rat pożyczek).


Komisja rewizyjna - to organ kontrolujący działalność finansową zarządu. Składa się co najmniej z trzech członków, a do jej kompetencji należy w szczególności:

  • ochrona mienia PKZP,
  • kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu,
  • czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat,
  • czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez zakład pracy.

Zarząd PKZP przy Urzędzie Miasta Sulejówek

Hanna Witanowska - Przewodnicząca
Krystyna Żukowska   - Sekretarz
Agnieszka Pintara - Skarbnik
Marta Buc - Członek
Krystyna Kacprzyk - Członek
Maria Nycz - Członek
Mariola Pożarska-Majewska - Członek
Agnieszka Ryciuk - Członek
Dorota Szulim - Członek
   

Wnioski można otrzymać i składać uzupełnione u przedstawiciela placówki

Druki do pobrania

Deklaracja przystąpienia do PKZP (PDF) (176.69kB)
(dodano: 2017-07-11 13:14, ostatnia modyfikacja: 2018-01-10 09:40)
Wniosek o udzielenie pożyczki (PDF) (169.98kB)
(dodano: 2017-07-11 13:14, ostatnia modyfikacja: 2018-01-10 09:37)
Wniosek o zawieszenie słaty rat pożyczki (PDF) (189.51kB)
(dodano: 2017-07-11 13:14, ostatnia modyfikacja: 2018-01-10 09:55)
Wniosek o częściowe przeksięgowanie wkładów (PDF) (209.08kB)
(dodano: 2017-10-25 10:04, ostatnia modyfikacja: 2018-01-09 13:24)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 853
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-10 09:55

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2248631
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-19 12:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl