Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Archiwum postepowań - rok 2016

ŚGO.6220.15.2015 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że odstąpił od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

ŚGO.6220.15.2015 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że w ramach wszczętego na wniosek Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, z dnia 21.12.2015 r., postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Sulejówek realizowanej w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta Sulejówek- etap II”

ŚGO.6220.8.2015 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta zawiadamiam, że w dniu 26.01.2016 r., wydana została decyzja znak: ŚGO.6220.8.2015 stwierdzająca braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ul. Paderewskiego na odcinku od granicy m. st. Warszawy do Al. Piłsudskiego w Sulejówku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” ...

ŚGO.6220.9.2015 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta zawiadamiam, że w dniu 26.01.2016 r., wydana została decyzja znak: ŚGO.6220.9.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ul. Drobiarskiej na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego w Sulejówku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

ŚGO.6220.15.2015 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 29.01.2016 r. wydana została decyzja znak: ŚGO.6220.15.2015 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Sulejówek realizowanej w ramach projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II”.

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że na wniosek Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek z dnia 23.03.2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„ Budowa kanalizacji sanitarnej we ul. Okuniewskiej w Sulejówku na odcinku od ul. Reja do granicy m.st. Warszawy na działkach nr ewid. 1, 24/1 obr. 01; dz. nr ewid. 1, 102/1, 71/1, 101/1, 101/2 obr. 02; dz. nr ewid. 2, 168/1, 168/2, 17/1, 17/2 obr. 03, dz. nr ewid. 1, 16/1, 16/2 obr. 04; dz. nr ewid. 2, 20/1, 20/2 obr. 05 ”.

ŚGO.6220.9.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia Strony, że na wniosek Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek z dnia 06.04.2016 r. (uzup. 12.04.2016 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Sulejówek”

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia że w ramach wszczętego na wniosek Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, z dnia 23.03.2016 r., postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okuniewskiej w Sulejówku na odcinku od ul. Reja do granicy m. st. Warszawy

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 63 ust. 2 cyt. ustawy „ooś”, w dniu 05.05.2016 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a Przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okuniewskiej w Sulejówku na odcinku od ul. Reja do granicy m. st. Warszawy, realizowanego na działkach ewidencyjnych numer: 1, 24/1 obręb 01, dz. nr ewid. 1, 102/1, 71/1, 101/1, 101/2 obręb 02, dz. nr ewid. 2, 168/1, 168/2, 17/1, 17/2 obr. 03, dz. nr ewid. 1, 16/1, 16/2 obr. 04, dz. nr ewid. 2, 20/1, 20/2 obr. 05....

ŚGO.6220.9.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia że w ramach wszczętego na wniosek Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, z dnia 23.03.2016 r., postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Sulejówek”

ŚGO.6220.9.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 63 ust. 2 cyt. ustawy „ooś”, w dniu 06.05.2016 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

ŚGO.6220.9.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Sulejówek”

ŚGO.6220.10.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia Strony, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dnia 27.04.2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2284W w msc Sulejówek (ul. Asfaltowa) od km 0+000 do km 1+257 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2702W (ul.Asfaltowej), na działkach: Miasto Sulejówek - obręb 56, dz.ew.nr: 39/6, 41/2, 41/1, 101/1, 39/3, 101/2, 102/1, 102/3, 39/1; obręb 59, dz.ew.nr: 35, 94, 37, 38, 39, 43, 45; obręb 57, dz.ew.nr: 1, 103/5, 103/4, 103/3, 113/2, 27; Gmina Wiązowna - obręb Zakręt, dz.ew.nr: 381, 388, przy ul. Asfaltowej w miejscowościach Sulejówek, Zakręt”.

ŚGO.6220.9.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że w dniu 02.06.2016 r. wydana została decyzja znak: ŚGO.6220.9.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Sulejówek”, realizowanego na działkach ewidencyjnych i w obrębach położonych w Mieście Sulejówek...

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego administracyjnego z wniosku Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Okuniewskiej w Sulejówku na odcinku od ul. Reja do granic m. st. Warszawy”, ponownie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

ŚGO.6220.11.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że w dniu 14.09.2016 r. zostało wydane postanowienie, którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej 2284W (ul. Asfaltowa) w msc. Sulejówek”...

ŚGO.6220.11.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia strony, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej 2284W (ul. Asfaltowa) w msc. Sulejówek”.

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że w dniu 22.09.2016 r. zostało wydane postanowienie, którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okuniewskiej w Sulejówku na odcinku od ul. Reja do granicy m. st. Warszawy na działkach nr ewid. 1, 17/1, 24/1 obr. 01; dz. nr 1, 102/1, 71/1, 101/1, 101/2 obr. 02; dz. nr 2, 168/1, 168/2, 17/1, 17/2 obr. 03; dz. nr 1, 16/1, 16/2 obr.04; dz. nr 2, 20/1, 20/2 obr. 05”.

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia strony, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okuniewskiej w Sulejówku na odcinku od ul. Reja do granicy m. st. Warszawy na działkach nr ewid. 1, 17/1, 24/1 obr. 01; dz. nr 1, 102/1, 71/1, 101/1, 101/2 obr. 02; dz. nr 2, 168/1, 168/2, 17/1, 17/2 obr. 03; dz. nr 1, 16/1, 16/2 obr.04; dz. nr 2, 20/1, 20/2 obr. 05”.

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, przed którym zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 3378/15, pozostaje rozpoznanie odwołania złożonego przez Seewax Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Ogrodnicza 9, 05-070 Sulejówek, od decyzji administracyjnej znak: ZPŚ.6220.12.2013 z dnia 29 lipca 2015 r., wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Sulejówek- Zastępcę Burmistrza, którą odmówiono wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Adaptacji części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów sztucznych i gumy metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a (obecnie Ogrodniczej 9) w Sulejówku, na nieruchomości o nr ewid. 75/2 obr. 59...

ŚGO.6220.13.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia,że w dniu 03.10.2016 r. na wniosek Miasta Sulejówek z siedzibą ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Batorego w Sulejówku”.

ŚGO.6220.11.2016 - OBWIESZCZENIE

... została wydana decyzja znak: ŚGO.6220.11.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa drogi powiatowej 2284W (ul. Asfaltowa)
w msc. Sulejówek”.

ŚGO.6220.8.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia Strony, że w dniu 26.10.2016 r. została wydana decyzja znak: ŚGO.6220.8.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okuniewskiej w Sulejówku od ul. Reja do granicy m. st. Warszawy na działkach nr ewid. 1, 17/1, 24/1 obr. 01; dz. nr 1, 102/1, 71/1, 101/1, 101/2 obr. 02; dz. nr 2, 168/1, 168/2, 17/1, 17/2 obr. 03; dz. nr 1, 16/1, 16/2 obr.04; dz. nr 2, 20/1, 20/2 obr. 05”.

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia Strony, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, przed którym zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 3378/15, pozostaje rozpoznanie odwołania złożonego przez Seewax Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Ogrodnicza 9, 05-070 Sulejówek, od decyzji administracyjnej znak: ZPŚ.6220.12.2013 z dnia 29 lipca 2015 r., wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Sulejówek- Zastępcę Burmistrza, którą odmówiono wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Adaptacji części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów sztucznych i gumy metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a (obecnie Ogrodniczej 9) w Sulejówku, na nieruchomości o nr ewid. 75/2 obr. 59, działając w oparciu o art. 136 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zleciło (w piśmie znak: SKO.4000-1000/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.) Burmistrzowi Miasta Sulejówek przeprowadzenie dowodu w trybie art. 75 § 1 w/w ustawy, to jest dowodu z opinii zespołu biegłych bądź instytutu naukowego w celu wypowiedzenia się w przedmiocie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

ŚGO.6220.13.2016 - OBWIESZCZENIE

... zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Batorego w Sulejówku”.

ŚGO.6220.13.2016 - OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sulejówek zawiadamia Strony, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Batorego w Sulejówku”.

ZPŚ.6220.12.2013 - OBWIESZCZENIE

... zawiadamiam,że w dniu 18.11.2016 r. Burmistrz Miasta Sulejówek przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach uzupełniony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Adaptacja części istniejącego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów sztucznych i gumy metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a (obecnie ul. Ogrodnicza 9) w Sulejówku, na nieruchomości o nr ewid. 75/2 obr. 59.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1045
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-04 11:01

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1568238
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-22 10:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl