Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ARCHIWUM OBWIESZCZEŃ

PU.6733.5.2016.RS - OBWIESZCZENIE

... została wydana decyzja dla PGE Dystrybucja S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie urządzeń elektroenergetycznych: kablowej linii 0,4 kV i złącza kablowego 0,4 kV na terenie położonym w Sulejówku w ulicy Asfaltowej, Maków Polnych i projektowanej drodze dojazdowej na działkach ew. nr 35, 1, 31/5, 31/6, 31/7 w obrębie 59 oraz na działce ew. nr 108 w obrębie 56.

PU.6721.1.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/254/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Miłosny w Sulejówku.

PU.6721.2.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/255/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po północnej stronie torów kolejowych.

PU.6721.3.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/256/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych zmienionej uchwałą Nr XXIX/275/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych – część I (przedszkole).

PU.6721.4.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/256/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych zmienionej uchwałą Nr XXIX/275/2016 z dnia 24 listopada 2016r. Część II i część III w wyżej wymienionym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar: od północy – granice obrębów ewidencyjnych nr 29, 31, 32, 33, 34,35 przebiegające po terenach kolejowych, od wschodu – wschodnia granica działki ewidencyjnej nr 2/1 z obrębu ewidencyjnego nr 35, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Przejazd, od południa – północna linia rozgraniczająca ulicy Sobieskiego, południowa linia rozgraniczająca ulicy Piaskowej, od zachodu - zachodnia linia rozgraniczająca  Alei Piłsudskiego, południowa linia rozgraniczająca ulicy Idzikowskiego, zachodnia linia rozgraniczająca ulicy I Armii Wojska Polskiego. Z wykluczeniem działek ewidencyjnych nr 11/1 i 11/2 w obrębie 44 przy ulicy ul. Paderewskiego 47, gdzie znajduje się Miejskie Przedszkole Nr 1.

 

PU.6721.5.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/257/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniego rejonu Nowej Żurawki w Sulejówku

PU.6721.6.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/258/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Zorza w Sulejówku

PU.6721.7.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/259/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Szkopówki w Sulejówku.

PU.6721.8.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

 

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/60/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 48 oraz części Żurawki w Sulejówku.

PU.6721.9.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/261/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu nr 56 w rejonie ulicy Asfaltowej w Sulejówku, Obejmującego obszar oznaczony na Załączniku do niniejszego obwieszczenia

 

PU.6721.10.2017.KK - O B W I E S Z C Z E N I E

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Sulejówek uchwały Nr XXVIII/262/2016 z dnia 27 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego nr 57 w rejonie ulicy Czynu Społecznego w Sulejówku Obejmującego obszar oznaczony na Załączniku  do niniejszego obwieszczenia.

 

PU.6733.6.2016.RS - OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że została wydana decyzja dla Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowo – drenażowej w drodze powiatowej nr 2284W (ul. Asfaltowa) wraz z wlotem do kanału Wawerskiego w Sulejówku na działkach ew. nr 1 i 27 w obrębie 57.

PU.6733.1.2017.UW - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w dniu 2 lutego 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w Sulejówku na działce ewidencyjnej nr 59/17 w obrębie 8.

PU.6733.2.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.02.2017 r. Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, pełnomocnik: DA Dziuba Architekci Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siedziby MZWiK w Sulejówku - budynku biurowego z częścią socjalną wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym w Sulejówku na działce ewidencyjnej nr 14/36 w obrębie 27.

PU.6733.3.2017.AS - OBWIESZCZENIE

PU.6733.3.2017.AS

... zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.02.2017 r. PGE Dystrybucja S.A. pełnomocnik 2MKP ENERGIA Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach ewidencyjnych nr 120, 27, 121, 122, 123, 124, 125, 126 w obrębie 57, przy ulicy Czynu Społecznego w Sulejówku.

PU.6733.1.2017.UW - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że została wydana decyzja dla PGE Dystrybucja S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w Sulejówku na działkach ewidencyjnych nr 59/17 i 66 w obrębie 8.

PGN.6733.2.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w dniu 6 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, złącza kablowego średniego napięcia oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na części działek ewidencyjnych nr 47/1, 63/4, 75, 161 w obrębie 38 oraz części działki ewidencyjnej nr 55 w obrębie 37, w rejonie ulic Wspólnej i Świętojańskiej w Sulejówku.

PGN.6733.3.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 6 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek ewidencyjnych nr 2, 100, 101, 102, 103, 104/3, 104/4, 104/2 w obrębie 55, przy ulic Czynu Społecznego w Sulejówku.

PGN.6733.1.2017.AS - OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że na wniosek Miasta Sulejówek w dniu 30 marca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego i kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na części działek ewidencyjnych nr 16, 40, 41/3, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16, 56/17, 55/7 w obrębie 56, przy ulicy Szklarniowej w Sulejówku.

PU.6733.2.2017.AS - OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że została wydana decyzja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowę siedziby Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku - budynku biurowego z częścią socjalną wraz z wiatą na trzy miejsca parkingowe, magazynkiem podręcznym i śmietnikiem oraz elementami zagospodarowania terenu, podjazdem, miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym w Sulejówku na części działki ewidencyjnej nr 14/36 w obrębie 27.

PGN.6733.4.2017.AS - OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w dniu 14 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, złącza kablowego średniego napięcia oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, złącza kablowego i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działki ewidencyjnej nr 123 w obrębie 61 przy ulicy Drobiarskiej w Sulejówku.

PGN.6733.5.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 19 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce ewidencyjnej nr 86/2 i części działki ewidencyjnej nr 75 w obrębie 61, przy ulicy Kasztanowej w Sulejówku.

PGN.6733.7.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i stacji transformatorowej 15kV/0,4kV oraz budowie kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV na części działek ewidencyjnych nr 59/2 i 79/2 w obrębie 8 przy ulicy Szosowej w Sulejówku.

PU.6733.3.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że została wydana decyzja dla PGE Dystrybucja S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym w Sulejówku na części działek ewidencyjnych nr 120, 27, 121, 122, 123, 124, 125, 126 w obrębie 57.

PU.6721.3.2017.KK - OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych – część I (przedszkole miejskie)

PGN.6733.4.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w dniu 14 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, złącza kablowego średniego napięcia oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, złącza kablowego i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działki ewidencyjnej nr 123 w obrębie 61 przy ulicy Drobiarskiej w Sulejówku.

PGN.6733.6.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, złącza kablowego średniego napięcia oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, złącza kablowego i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działek ewidencyjnych nr 86/2, 86/3, 85/2, 85/3, 84/2, 83/2, 108, 120, 90/1, 89/1, 88/1, 75 w obrębie 61 przy ulicy Hotelowej, Szklarniowej i Kasztanowej w Sulejówku

PGN.6733.6.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, złącza kablowego średniego napięcia oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, złącza kablowego i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działek ewidencyjnych nr 86/2, 86/3, 85/2, 85/3, 84/2, 83/2, 108, 120, 90/1, 89/1, 88/1, 75 w obrębie 61 przy ulicy Hotelowej, Szklarniowej i Kasztanowej w Sulejówku

PGN.6733.4.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że została wydana decyzja dla PGE Dystrybucja S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, złącza kablowego i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działki ewidencyjnej nr 123 w obrębie 61 przy ulicy Drobiarskiej w Sulejówku.

PGN.6733.5.2017.AS - OBWIESZCZENIE

... zawiadamia się, że została wydana decyzja
dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działce ewidencyjnej nr 86/2 i części działki ewidencyjnej nr 75 w obrębie 61, przy ulicy Kasztanowej
w Sulejówku.

PGN.6733.1.2017.AS - OBWIESZCZENIE

.... została wydana decyzja dla Miasta Sulejówek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach ewidencyjnych nr 16, 40, 41/3, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16, 56/17 i 55/7 w obrębie 56 przy ul. Szklarniowej w Sulejówku.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8407
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-13 13:07

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/skrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2074358
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-19 15:36

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl