Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

dnia 12 maja 2017 r.

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

-        Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Sulejówku, ul. Paderewskiego 47,

-        Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sulejówku, ul. Szosowa 7.

 

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2 ust. 1
i §5 ust. 1 lub w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1526).

2.    Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1526), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola,

b)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w lit. c,

e)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 i z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260)

j)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

k)     oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

l)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz
z 2017 r. poz. 60, 858, 859) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

n)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.    Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, nr telefonu oraz dopiskiem „Konkurs” (podać nazwę i adres przedszkola, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 26 maja 2017 r. do godz. 1200.

4. Konkurs przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta Sulejówek.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

  • autor informacji: Stanowisko ds. Oświaty
    data wytworzenia: 2017-05-12
  • opublikował: Agnieszka Pintara - Administrator
    data publikacji: 2017-05-12 14:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41320
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-05-12 14:39

Miasto Sulejówek

Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

NIP 822-21-46-607  /  REGON 013269114

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Dane kontaktowe

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1918116
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-22 10:33

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl